Ne propustite:
Zapečeni kelj

ZAPEČENI KELJ

Kada je o ke­lju ri­ječ, mora se pri­znati da on nema puno obo­ža­va­te­lja. Ba­rem među lju­dima koje ja po­zna­jem i pri tom mi­slim na od­ra­sle osobe!  Vje­ro­vatno ga vide kao “neki tamo ku­pus” koji su pro­bali davno i nije im le­gao. Ako i vi spa­date u tu grupu, evo jed­nog re­cepta koji će na ve­lika vrata po­novo uve­sti kelj u vaš jelovnik!
Kelj sa­drži jako puno C vi­ta­mina, to­liko da ga ostane do­voljno i na­kon ku­va­nja, po­tom že­ljezo, man­gan, kal­ci­jum, mag­ne­zi­jum kao i an­ti­ok­si­danse. Tu je i vi­ta­min K! Za njega sam za­bo­ra­vila i da po­stoji, ipak su ča­sovi bio­lo­gije bili davno, dok ni­sam kre­nula da is­tra­žu­jem u sklopu kam­pa­nje zvane “je­dimo kelj”! Ovaj vi­ta­min je inače bi­tan za zgru­ša­va­nje krvi.
Ako ste ne­kada pro­bali neku na­mir­nicu pri­pre­mljenu na odre­đeni na­čin, i nije vam se do­pala, ne­mojte odu­sta­jati od nje! Svi­jet je pun re­ce­pata i sa­vjeta, naći ćete neki koji vam od­go­vara. A ovo je ipak “neki ku­pus” sa na­šeg pod­ne­blja, pa što ne is­ko­ri­stiti pred­no­sti koje pi­jaca nudi!

Sa­stojci:
Jedna gla­vica ke­lja sred­nje veličine
Šo­lja riže od 200 ml
3–4 su­pene ka­šike pavlake
1 jaje
malo mli­jeka
So, bi­ber, za­čini po želji

Priprema:
Oči­stite kelj tako što ćete ski­nuti i ba­citi spoljne li­stove, a ostale je­dan po je­dan do­bro ope­rite. Od­si­je­cite 1–2 cm pri dnu sva­kog li­sta da ostra­nite ži­lavi ko­ri­jen. Sta­vite kelj u veću šerpu i na­lijte vodu, pu­stite da pro­vre. Bez brige i ako na po­četku neki li­stovi nisu u vodi, ne treba vam baš ogromna šerpa, sve će se po­to­piti kako se voda bude za­gri­ja­vala. Na­kon par mi­nuta krč­ka­nja, pro­lijte vodu, a kelj oci­je­dite. Na­lijte drugu vrelu vodu, vra­tite na špo­ret i do­dajte ka­fenu ka­ši­čicu soli. Ja če­sto uba­cim i kocku za supu. Osta­vite da krčka 30–45 mi­nuta, ko­liko je po­trebno da li­stovi omek­šaju. Is­pro­bajte s vre­mena na vri­jeme ka­ši­kom ka­kva je situacija.
Za to vri­jeme sku­vajte rižu. Ovo je moj na­čin da do­bi­jem ra­za­brana zrna: u šer­picu uspem dva puta više vode nego sto ima riže, u ovom slu­čaju dvije šo­lje. Do­dam so, može i malo bi­bera i đum­bira. Kada voda pro­vre, uspem opranu rižu vo­deći ra­čuna da je rav­no­mi­jerno ra­spo­re­dim i da ne na­pra­vim br­da­šce. Šerpu pro­tre­sem i na­pola po­kri­jem po­klop­cem. Va­tru uti­šam, ali treba biti do­voljno jaka da voda i da­lje vrije. Riža se kuva 12 mi­nuta, za to vri­jeme niti je mi­je­šam, niti je gle­dam. Sve druge me­tode su re­zul­ti­rale sli­je­plje­nim i ras­ku­va­nim zr­nima, pa re­cept koji po­bje­đuje ne mi­je­njam. Na­kon 12 mi­nuta rižu ski­nem s va­tre, po­klo­pim je i osta­vim da se malo pro­hladi i upije vi­šak teč­no­sti ako je ima. Ovo sve važi za bi­jelu rižu. Ako spre­mate in­te­gralnu, onda je ta­kođe prvo ope­rite, pa us­pite u punu šerpu vri­juće vode i ku­vajte oko 40 mi­nuta uz po­vre­mena mi­je­ša­nja i do­li­va­nje vode, ako je potrebno.
Vra­timo se na­šem ke­lju, koji sku­van i oci­je­đen treba isjeći na re­zance. Do­dajte ga riži i do­bro iz­mi­je­šajte da se smjesa iz­jed­nači. U veću tavu us­pite par ka­šika ma­sli­no­vog ulja, pa pro­pr­žite neku mje­ša­vinu za­čina koju vo­lite, tek to­liko da se trav­čice ugriju i raz­mi­rišu. Do­dajte kelj i rižu i par mi­nuta din­stajte. Us­pite smjesu u ma­nju va­tro­stalnu po­sudu, moja iz pri­mjera ima di­men­zije 28×18 cm. Iz­mu­tite pa­vlaku sa ja­je­tom i malo mli­jeka. Ovome mo­žete do­dati malo par­me­zana ili ri­ba­nog sira. Rav­no­mjerno za­lijte kelj i sta­vite po­sudu u pret­hodno za­gri­janu rernu. Peci 35–45 mi­nuta na 200 ºC. Vri­jeme pe­če­nja za­visi od špo­reta, ali zna­ćete da je go­tovo kada se na po­vr­šini po­javi li­jepa ko­rica od preliva.
Pri­jatno!
Na­po­mena: Da bi jelo do­bilo na masi i ja­čini mo­žete do­dati 200 gr mlje­ve­nog mesa koje ste pret­hodno pro­din­stali, do­dajte mu so i bi­ber. Ovaj sa­sto­jak se pri­klju­čuje u fazi mi­je­ša­nja ke­lja i riže!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.